miércoles, 27 de mayo de 2015

Nou CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR: TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ -- Nuevo CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: TÉCNICAS DE ACTUACIÓN

Català  – Castellano
LA CASONA ofereix nova titulació oficial:
Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral
LA CASONA, 36 anys formant actors.

LA CASONA Formació i Investigació Teatral de Barcelona imparteix el NOU Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral, aprovat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El títol de tècnic / a superior en actuació a LA CASONA té com a objectiu formar actors i actrius professionals per al Teatre, el Cinema i la Televisió. A més, també permetrà que l'alumne assumeixi projectes de dinamització basats en la interpretació així com per preparar-ne d’altres basats en tècniques d'expressió i comunicació.
S'adreça a totes aquelles persones que vulguin assumir competències professionals per actuar en viu i en mitjans audiovisuals i també convertir-se en tècnics especialistes en l'aplicació de l'expressió dramàtica en tasques de dinamització. 

Aquesta nova titulació que ofereix LA CASONA és el fruit d'anys d'insistència i treball com a membres fundadors de l'ACET -Associació Catalana d'Escoles de Teatre-. Sortides professionals
·         Actor-actriu de teatre, cinema i TV.
·         Especialista en activitats de dinamització, d’expressió i de comunicació

Duració 
LA CASONA ofereix el Cicle Formatiu Grau Superior en Tècniques d'Actuació Teatral amb una durada de dos cursos acadèmics i 2.000 hores: 1.834 hores es realitzen en el propi Centre i les restants 166 hores, corresponen a les pràctiques professionals fora de l'escola en empreses teatrals de reconeguda solvència artística.

 La formació
Les assignatures que estructuren en el nostre programa per a aquest nou grau superior, són el resultat de 36 anys d'una activitat basada en la investigació pedagògica permanent.

Des del punt de vista metodològic LA CASONA proposa a l'assignatura d'Interpretació, una mirada pròpia i actualitzada del MÈTODE DE LES ACCIONS FÍSIQUES de Constantin Stanislavski; consolidant el model educatiu que caracteritza LA CASONA des de la seva fundació el 1980: concebre l'actor com un CREADOR i no només com un intermediari entre l'autor i l'espectador.

Tota la formació i l'entrenament rebuts a LA CASONA apunten a l'excel·lència de l'actor en el moment de construir i encarnar el seu personatge. A més, el nostre projecte formatiu inclou tècniques i assignatures que fan dels nostres actors, professionals preparats en diversos camps: la interpretació davant la càmera; la història de les arts escèniques des dels orígens del teatre fins a les noves formes i gèneres escènics; escenes de teatre i cinema en anglès nord-americà o britànic; els diferents usos de la màscara teatral i La Commedia dell'Arte; la dansa-jazz i el teatre-dansa; el maquillatge teatral amb totes les seves deformacions i opcions creatives; l'entrenament físic específic per a l'actor; la correcta dicció catalana i la castellana; la lluita escènica; el clown tradicional i el modern; el reconeixement del propi cos i les seves immenses possibilitats, formació i orientació laboral...etc. És a dir, actors preparats per a l'escenari, el plató, el teatre de carrer, etc i amb la capacitat de transmetre aquests coneixements com a monitors especialitzats.

LA CASONA sempre s'ha caracteritzat per la combinació de la seva rigorosa exactiutd en el seguiment del procés formatiu de cada alumne amb la calidesa del seu ambient humà i professoral imprescindible a l'hora de treballar amb futurs intèrprets creadors "els futurs actors i actrius".

Durant la teva formació a LA CASONA rebràs una formació integral, com a estudiant i com a futur professional i tindràs al teu servei el millor equip docent exquisidament preparat i amb reconeguda experiència professional en el sector.

Requisits d'accés
a) Estar en possessió del títol de batxillerat o un títol declarat equivalent i una edat mínima de 18 anys complerts dins de l'any natural d'execució de la prova.
b) Haver superat la prova específica d'accés.  

Documentació
Per a ser admès a la prova, l'aspirant ha de lliurar a la secretaria del centre la següent documentació:
·         Sol·licitud d'inscripció a les proves.
·         Fotocòpia del DNI.
·         Document oficial del títol de batxillerat (o equivalent), o d'haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
·         Pagament de la taxa de la prova d'accés

Inscripció i matrícula
El nou alumne podrà matricular-se en LA CASONA un cop superades les proves d'accés.

Per a més informació: Secretaria de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 17 a 20 h. Sessions informatives prèvia sol·licitud a la secretaria del centre; per telèfon al 93 422 69 22 o per correu electrònic a info@lacasona.es.

Es tracta d'un nou títol amb efectes professionals a Catalunya. 

 ----------------------------------------------------------

LA CASONA  ofrece nueva titulación oficial:
Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral
LA CASONA, 36 años formando actores.
LA CASONA Formación e Investigación Teatral de Barcelona imparte el NUEVO Ciclo Formativo de Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral, aprobado por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña.

El título de técnico / a superior en actuación en LA CASONA tiene como objetivo formar actores y actrices profesionales para el Teatro, el Cine y la Televisión. Además, también permitirá que el alumno asuma proyectos de dinamización basados ​​en la interpretación así como para preparar a otros ​​en técnicas de expresión y comunicación.

Se dirige a todas aquellas personas que quieran asumir competencias profesionales para actuar en vivo y en medios audiovisuales y también convertirse en técnicos especialistas en la aplicación de la expresión dramática en tareas de dinamización. 

Esta nueva titulación que ofrece LA CASONA es el fruto de años de insistencia y trabajo como miembros fundadores de la ACET -Asociación Catalana de Escuelas de Teatro-.

Salidas profesionales
·       Actor-actriz de teatro, cine y televisión.
·      Especialista en actividades de dinamización, de expresión y de comunicación

Duración
LA CASONA ofrece el Ciclo Formativo Grado Superior en Técnicas de Actuación Teatral con una duración de dos cursos académicos y 2.000 horas: 1.834 horas se realizan en el propio Centro y las restantes 166 horas, corresponden a las prácticas profesionales fuera de la escuela en empresas teatrales de reconocida solvencia artística.

La formación
Las asignaturas que conforman nuestro programa para este nuevo grado superior, son el resultado de 35 años de una actividad basada en la investigación pedagógica permanente.
Desde el punto de vista metodológico LA CASONA propone en la asignatura de Interpretación, una mirada propia y actualizada del MÉTODO DE LAS ACCIONES FÍSICAS de Constantin Stanislavski; consolidando el modelo educativo que caracteriza a LA CASONA desde su fundación en 1980: concebir el actor como un CREADOR y no sólo como un intermediario entre el autor y el espectador.

Toda la formación y el entrenamiento recibidos en LA CASONA apuntan a la excelencia del actor en el momento de construir y encarnar su personaje. Además, nuestro proyecto formativo incluye técnicas y asignaturas que hacen de nuestros actores, profesionales preparados en diversos campos: la interpretación ante la cámara; la historia de las artes escénicas desde los orígenes del teatro hasta las nuevas formas y géneros escénicos; escenas de teatro y cine en inglés estadounidense o británico; los diferentes usos de la máscara teatral y La Commedia dell’Arte; la danza-jazz y el teatro-danza; el maquillaje teatral con todas sus deformaciones y opciones creativas; el entrenamiento físico específico para el actor; la correcta dicción catalana y la castellana; la lucha escénica; el clown tradicional y el moderno; el reconocimiento del propio cuerpo y sus inmensas posibilidades expresivas, formación y orientación laboral ... etc. Es decir, actores preparados para el escenario, el plató, el teatro de calle, etc y con la capacidad para transmitir estos conocimientos como monitores especializados.

LA CASONA siempre se ha caracterizado por la combinación de su estricta exigencia en el seguimiento del proceso formativo de cada alumno y por su ambiente humano y profesoral, imprescindible a la hora de trabajar con futuros intérpretes creadores, "los futuros actores y actrices".

Durante tu formación en LA CASONA recibirás una formación integral como estudiante y como futuro profesional y tendrás a tu servicio el mejor equipo docente exquisitamente preparado y con reconocida experiencia profesional en el sector.

Requisitos de acceso
a) Estar en posesión del título de bachillerato o un título declarado equivalente y una edad mínima de 18 años cumplidos dentro del año natural de ejecución de la prueba.
b) Haber superado la prueba específica de acceso.

Documentación
Para ser admitido a la prueba, el aspirante debe entregar en la secretaría del centro la siguiente documentación:
·         Solicitud de inscripción a las pruebas
·         Fotocopia del DNI.
·         Documento oficial del título de bachillerato (o equivalente), o de haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
·         Pago de la tasa de la prueba de acceso

Inscripción y matrícula
El nuevo alumno podrá matricularse en LA CASONA una vez superadas las pruebas de acceso.

Para más información: Secretaria de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 h. Sesiones informativas previa solicitud en la secretaría del centro; por teléfono al 93 422 69 22 o por correo electrónico a info@lacasona.es.

 Se trata de un nuevo título con efectos profesionales en Cataluña. 
    


LA CASONA formació i investigació teatral  
C/ Càceres, 8   08028 BARCELONA    Tel: 93 422 69 22   
               info@lacasona.es        www.lacasona.es    
WhatsApp:  34+ 619 508 171  
No hay comentarios:

Publicar un comentario