lunes, 18 de abril de 2016

Inscripció a la PROVA D'ACCÉS Grau Superior en Actuació. Curs 16-17

RESOLUCIÓ ENS/673/2016 del Departament d'Ensenyament de 10 de març, per la qual es convoca la prova específica d'accés al Cicle Formatiu de Grau Superior del títol de la Generalitat de tècnic o tècnica superior en tècniques d'actuació teatral, corresponent al curs 2016-2017.
Termini inscripció a les proves: fins el 7 de setembre
Realització de la prova: 
1ª convocatòria 20 de juny
2ª convocatòria: 14 de setembre


Matriculació: La setmana següent a la publicació de les qualificacions definitives.

Documentació necessària:
  • Fotocopia del DNI o passaport
  • 1 foto carnet en color
  • Títol de Batxillerat (o reguard), o titulació equivalent 
  • Pagament taxa inscripció: 50€
Comissió avaluadora
La comissió avaluadora estarà formada per la directora de LA CASONA i quatre professors del Grau Superior.
Presidenta:
LORETO MARTINEZ MUÑOZ
Secretària
RAQUEL RECOLONS GAYA       
Vocals:
NÙRIA MARTINEZ FERNÀNDEZ  
MARTA MONTIEL PÈREZ   
GEORGINA MENDEZ OBANDO
Suplents
XAVIER DOMENECH MARTÍN
MONTSERRAT ROIG POU

Prova especifica d’accés
Per a la seva realització, el dia de la prova les persones aspirants han de portar l’original del document nacional d’identitat, passaport o NIE durant totes les activitats. En qualsevol moment els membres de la comissió avaluadora podrien necessitar comprovar la seva identitat. L’assistència i la puntualitat en tots els exercicis de la prova d’accés són obligatòries. Durant la prova, els aspirants podran ser objecte de consultes referides a les seves aptituds per a aquest tipus d’estudis. L’alumne portarà roba còmoda per poder treballar físicament.

Certificació i validesa de la prova
S’expedeix un certificat acreditatiu de la superació de la prova específica d’accés. La superació de la prova d’accés és vàlida per a la matriculació en els ensenyaments de tècniques d’actuació teatral del curs acadèmic 2016-2017

Característiques i continguts de la prova
La prova d’accés estarà dividida en 2 exercicis:

EXERCICI 1. Prova grupal 
L’objectiu de la prova grupal és valorar les aptituds tècniques relatives al moviment, la veu i la interpretació. L’aspirant treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i d’improvisacions proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de l’exercici.
En la prova grupal, l'alumne, immers en el grup de postulants, realitzarà un conjunt d'exercicis que permetran mesurar les seves capacitats en diferents àrees del treball de l'actor, les seves aptituds personals i  la seva creativitat individual.
Es valoraran les qualitats físiques bàsiques del domini del moviment i la coordinació i consciència del cos en l’espai i les capacitats vocals com la dicció i ritme en l’expressió oral. També en relació a les aptituds interpretatives es valorarà la capacitat de joc, la capacitat de comprensió i d’integració de les indicacions de la comissió avaluadora, la capacitat d’acció/reacció, la capacitat de treball en equip, la capacitat de concentració i d’evolució en el procés de treball.

EXERCICI 2. Prova individual
L'alumne haurà d’escenificar un monòleg memoritzat (predeterminat que se li lliurarà en el Centre en el moment de la inscripció). Disposarà d’ aproximadament 4-5 minuts.
Cal llegir l’obra teatral sencera on s’ha extret el monòleg.
Té per objectiu comprovar les habilitats interpretatives necessàries per a cursar els estudis. L’aspirant haurà de presentar una proposta d’actuació personal a partir del material facilitat pel centre.
Es valorarà l’habilitat per estructurar i comunicar la proposta; la habilitat per relacionar-se amb l’espai i l’habilitat per integrar moviment, pensament i veu. 

Lloc de realització de la prova.
La totalitat d’exercicis es faran a LA CASONA, carrer Càceres,8 , Barcelona.

Criteris generals d'avaluació  Es valoraran els aspectes següents:

 Aptituds físiques. 30% nota final
Col·locació i consciència corporal - col·locació en l’espai físic - coordinació i precisió en els moviments - capacitat de resposta a les indicacions - capacitat d’incorporació de les correccions

Aptituds vocals: 30% nota final
Correcció en la dicció - entonació en coherència amb el text/proposta - afinació, ritme i expressió.

Aptituds interpretatives: 40% nota final
Expressivitat dramàtica - capacitat de resposta a les indicacions - coherència amb la proposta - capacitat d’improvisació - capacitat de joc dramàtic - capacitat de treball en equip – capacitat de concentració – evolució del procés de treball.

Per a la superació de la prova d’accés es requerirà una qualificació global igual o superior a cinc sobre deu.

Reclamacions i recursos
Les persones aspirants poden presentar una reclamació per mitjà d’un escrit presentat al registre del centre i adreçat a la comissió avaluadora, durant els dos dies hàbils següents al de la publicació de les qualificacions provisionals.
La comissió avaluadora es reuneix, examina les reclamacions, les resol i incorpora els resultats a les qualificacions definitives.
Contra les qualificacions definitives, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació, segons el que disposen l’article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. L’escrit d’interposició s’ha de presentar al centre on es fa la prova. El centre hi adjunta una còpia de l’expedient de la persona reclamant i l’envia al seus serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona trameten juntament amb l’informe emès per la Inspecció d’Educació, còpia de l’expedient a la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, que el resol i n’informa la persona interessada.

Matriculació

L’alumne que hagi superat la prova d’accés ha de formalitzar la matricula immediatament per ocupar la plaça escolar.

Sol·licita el nostre pla d'estudis i continguts de la prova a info@lacasona.es


LA CASONA formació i investigació teatral  

C/ Càceres, 8   08028 BARCELONA    Tel: 93 422 69 22  

info@lacasona.es        www.lacasona.es     
whatsapp-4inWhatsApp:  34+ 619 508 171  
              Facebook   Youtube:  Twitter: @lacasonateatro

No hay comentarios:

Publicar un comentario